Læs gerne disse informationer igennem inden deltagelse.

Accept af regler kan udfyldes i hallen på nogle computere inden holdet starter.

Forældretilladelse kan downloades og medbringes til paintball.

Klik på hver fane for at åbne dem op..

Accept af Risic og Ansvarsfraskrivelse

ACCEPT AF RISICI & ANSVARSFRASKRIVELSE

Eventhall tilbyder Events, Teambuilding, Polterabends, Paintball og udlejning af eventudstyr.
Vi tilbyder anderledes oplevelser med utraditionelle aktiviteter bl.a. Europa´s først indendørs Paintballbane med pistoler og buer. Da din sikkerhed og fornøjelse har vores førsteprioritet, er vores anlæg
Force-godkendt og alle instruktører har gennemgået træning og instruktion som instruktør. Desuagtet må aktiviteterne anses for at være en farlig sport, hvor der er risiko for såvel person- som tingsskade.

I forbindelse med de forestående aktiviteter er undertegnede deltager hermed indforstået med følgende ansvarsfraskrivelse overfor Eventhall ApS, cvr-nr. 33639872 og dets tilknyttede personale:
• Jeg vejer under 150 kg og er ikke gravid.

• Jeg er fuldstændig rask og ved godt heldbred og har ikke aktuelt eller tidligere haft skader, dislokationer eller lidelser i nakke, skuldre, ryg eller hjerte. Jeg forstår, at dette er vigtigt grundet aktiviteternes særlige belastning, herunder særligt på nævnte kropsdele.

• Jeg er ikke under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer og ej heller af medicin, der kan nedsætte min reaktionsevne eller påvirke min balance- eller opfattelsesevne.
• Inden holdafvikling læser jeg opmærksomt på EH’s webside og søger svar på alle mine relevante spørgsmål i den forbindelse. Jeg gør mig således bekendt med EH’s sikkerhedsregler og indestår for at følge disse, samt instruktørens øvrige anvisninger, både før, under og efter aktiviteterne. Reglerne er: Al ophold og leg sker på eget ansvar. Hensynsløs og grov opførsel medfører bortvisning. Hærværk og tyveri anmeldes til politiet. Personer påvirket af rusmidler accepteres ikke. Al rygning foregår udendørs. Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallen. Dyr er ikke tilladt.

• Jeg har fået stillet sikkerhedsudstyr i form af maske, dragt og handsker til rådighed af EH. Jeg ved, at det er vigtigt at holde beholde masken på under afvikling af paintball for at undgå skader. Jeg forpligter mig til at bære det udlånte sikkerhedsudstyr på korrekt vis under mit ophold i EH.

• EH har intet ansvar for eventuelle skader, tyveri eller bortkomst af mine ejendele.

• Jeg står selv for enhver forsikring, som jeg skønner nødvendig for at dække min risiko og jeg har selv gjort mig bekendt med, i hvilket omfang min ulykkesforsikring dækker eventuelle skader på krop eller ejendele i forbindelse med deltagelse i aktiviteter hos EH.

• Jeg er indforstået med, at aktiviteter og færdslen på EH’s område foretages på mit eget ansvar og jeg påtager mig således den fulde risiko for min deltagelse i aktiviteterne. Jeg bærer selv det fulde ansvar for eventuelle tings- eller personskader, som jeg pådrages i denne forbindelse og fraskriver mig tillige ethvert erstatningskrav overfor EH og dennes medarbejdere og instruktører mv. Jeg indestår i øvrigt for at friholde EH fra ethvert erstatningsansvar, som min deltagelse i aktiviteter måtte give anledning til.
• Jeg giver EH samtykke til at optage video og foto i forbindelse med mine aktiviteter hos EH og accepterer, at dette materiale alene skal tilhøre EH, ligesom det frit må benyttes til markedsføring af EH i såvel Danmark som i udlandet. Ved kryds her [ ] fravælger jeg dog denne tilladelse.

• Jeg tillader hermed, at EH må kontakte mig via tlf. eller e-mail i forbindelse med nyheder, aktiviteter og tilbud fra EH. Ved kryds her [ ] frabeder jeg mig dog henvendelser via e-mail.

• Jeg accepterer, at jeg ikke kan foretage individuelle rettelser eller tilføjelser til ovennævnte tekst, hvorfor der kan ses bort fra sådanne eventuelle håndskrevne ord, tegn eller overstregninger i denne erklæring.

Forældretilladelse til Paintball

Forældre godkendelse ved paintball deltagere mellem 16-18 år:

Spillerens navn:

Jeg er forælder til/værge for ovenstående deltager og samtykker hermed i deltagelsen af aktiviteter bl.a. paintball i Eventhall. Jeg er bekendt med våbenslovens kapitel 3 om Paintball våben, samt Eventhall´s sikkerhedsregler.
Jeg bekræfter hermed at nedenstående oplysninger er korrekte.

Forældre/værges navn:
Forældre/værges adresse:
Forældre/værges Telefonnummer
Denne seddel printes og medbringes i hallen.

Eventhall Regler:
•Al ophold og leg sker på eget ansvar.
•Hensynsløs og grov opførsel medfører bortvisning.
•Hærværk og tyveri anmeldes til politiet.
•Personer påvirket af rusmidler accepteres ikke.
•Al rygning foregår udendørs.
•Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallen.
•Dyr er ikke tilladt.

Eventhall Paintball regler :
Der er nogle få men vigtige regler du skal overholde:
1.Kun adgang på banen for personer over 16 år. Personer under 18 år skal medbringe underskrevet forældretilladelse.
2.Under hele opholdet på banen er man iført dragt og har maske på.
3.Det er strengt forbudt at skyde udenfor banen.
4.Mindste skudafstand er 2 meter. Er man tættere på, benyttes
bang, du er død reglen. Fysisk kontakt er forbudt.
5.Bliver man ramt på sit våben eller af rikochetter, er man ikke død.
6.Bliver man ramt af sine medspillere er man død.
8.Våben må kun tages ud fra banen, hvis det er sikret og magasinet er udtaget.
Peg altid nedad med våbenet, og rør ikke aftrækkeren.
9.Instruktørens afgørelser skal altid respekteres, overtrædelse af regelsættet kan medføre bortvisning.
10.Tal altid i en pæn tone til dine modspillere.
Husk altid at spillet er for sjov og alle skal kunne være med.

Kapitel 3 af Våbenlovgivningen

Kapitel 3
Paintballvåben, hardballvåben og overlevelsesspil

§ 21. Paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, er omfattet af forbudet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1. Ammunition til paintballvåben bestående af en skal af gelatine mv., der indeholder farvestof, er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven. Tilsvarende gælder for ammunition til hardballvåben bestående af hård plastik. Kulsyrebeholdere og kulsyrepatroner er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven.

Stk. 2. Tilladelser til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, gives uden begrænsning i antal.

Stk. 3. Paintballvåben og hardballvåben, der anvender luft som drivmiddel, er ikke omfattet af forbudet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, jf. våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 2, litra a.

§ 22. Til paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger kan der ved dennes formand gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel. Tilladelse må kun gives til foreninger, der har adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Skytteforeningen skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan opbevares forsvarligt, jf. våbenbekendtgørelsens § 20.

Stk. 2. Medlemmer af paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger kan gives tilladelse til paintballvåben og hardballvåben. Medlemmer af paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger, der er under 18 år, kan gives våbentilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne i § 16.

§ 23. Til personer eller selskaber mv., der på kommerciel basis driver overlevelsesspil, kan der gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, til brug for deltagere i spillet. Ansøgeren skal have adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Ansøgeren skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan opbevares forsvarligt.

§ 24. Indretning og anlæggelse af skydebaner og skydeterræner til paintballvåben og hardballvåben, herunder luftdrevne paintballvåben og hardballvåben, skal godkendes af politiet inden ibrugtagning, jf. våben- og eksplosivstoflovens § 7 samt skydebanebekendtgørelsen.

Stk. 2. I forbindelse med godkendelsen af skydebaner og skydeterræner til paintballvåben skal der stilles følgende vilkår:
1. Deltagerne skal være mindst 16 år. Arrangørerne skal endvidere sikre sig, at personer under 18 år har skriftligt samtykke til deltagelse i spillet fra forældremyndighedens indehavere.
2. Paintballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af ansigtsbeskyttelse, at deltagerne i spillet ikke kommer til skade. Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for spillet.
Stk. 3. I forbindelse med godkendelsen af skydebaner og skydeterræner til hardballvåben skal der stilles følgende vilkår:
1. Deltagerne skal være mindst 16 år. Arrangørerne skal endvidere sikre sig, at personer under 18 år har skriftligt samtykke til deltagelse i spillet fra forældremyndighedens indehavere.
2. Hardballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, at deltagerne i spillet ikke kommer til skade. Deltagere i spillet, herunder ledere og andre personer, der opholder sig på skydebanen eller i skydeterrænet, skal bære maske, der dækker ansigtet fra pande til hage samt ører. Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for spillet. Dele af hoved og hals, der ikke er dækket af maske, skal være dækket af hoved- og halsbeklædning.
3. Ved anvendelse af hardballvåben må skudafstanden ikke være under 6 meter.
4. Som ammunition til hardballvåben må der kun anvendes plastikkugler med en kaliber på 6 mm.
Stk. 4. Politiet kan fastsætte yderligere vilkår i forbindelse med godkendelsen.

Regler

•Al ophold og leg sker på eget ansvar.
•Hensynsløs og grov opførsel medfører bortvisning.
•Hærværk og tyveri anmeldes til politiet.
•Personer påvirket af rusmidler accepteres ikke.
•Al rygning foregår udendørs.
•Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallen.
•Dyr er ikke tilladt.