Eventhall Bookingbetingelser
Nærværende handelsbetingelser er gældende for:

Eventhall ApS
Øster Parkvej 2, 8270 Højbjerg
Bank: Nordea
Reg. nr. 2211
Konto nr. 6887 963 574
CVR nr. 33639872

1. Generelt:
Ved booking af events anses kunden for at have læst og accepteret disse betingelser. Betingelserne finder anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og Eventhall.

2. Priser:
Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, danske skatter og afgifter. Ved kort-betaling opkræves
PBS kortgebyr. Alle specifikationer er vejledende.

3. Betaling:
Efter godkendt booking fremsendes faktura med 8 dages betaling. Når betaling er modtaget og registreret, er der indgået en bindende aftale. Eventhall henviser i den forbindelse særligt til afsnit 6.1 omhandlende fortrydelsesret / afbestilling.

4. Sikkerhed & personoplysninger:
Informationer der indsamles på websiden videresælges ikke. Informationen anvendes alene internt i virksomheden og i kontakt med kunden.

5. Specielle betingelser:
5.1 Specielle betingelser for booking:

Booking af arrangement er bindende og sker kun ved forudbetaling.
Ved henvendelse før 2 døgn før det bestilte arrangement finder sted, kan der byttes til en anden dag på betingelse af, der forefindes ledige pladser. Bookingen skal dog være afviklet inden for det samme kalenderår.

5.2 Specielle betingelser for gavekort:
Gavekort er gyldige i et år fra udstedelsesdatoen. Gavekortet kan benyttes til produkter og arrangementer, som Eventhall udbyder på det tidspunkt, hvor gavekortet ønskes indløst. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter. Ved indløsning af gavekort / bestilling af arrangement m.m. er booking bindende.

6. Reklamation:
Reklamation over mangler under arrangementet skal rettes til Eventhall skriftligt senest 5 dage efter holdafvikling. Ved enhver tvist eller uoverensstemmelse henviser Eventhall i den forbindelse særligt til afsnit 6.1 omhandlende Fortrydelsesret.

6.1. Fortrydelsesret / afbestilling:
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er købet ikke omfattet af fortrydelsesret. Men aflyses en betalt booking refunderes 50% af beløbet. Aflyses under 24 timer før starttidspunkt er der ingen refundering.

6.2. Aflysning / refundering m.v.:
Bookingen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som Eventhall og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse. Eventhall er ikke ansvarlig for force majeure – således blandt andet, men ikke udelukkende – underleverandørers eventuelle betalingsstandsninger, konkurser, aflysninger af arrangementer, uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.v. I dette tilfælde refunderes arrangementets fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. Eventhall kan aldrig gøres erstatningsansvarlige for beløb udover det beløb der er betalt for arrangementet.

6.3 Erstatning:
Adgang, ophold og færdsel i Eventhall sker på den besøgendes eget ansvar. Eventhall har ikke ansvar for person- eller tingskade som følge af ulykker, tyveri, øvrige handlinger eller undladelser, som en gæst pådrager sig.

Ved hærværk på Eventhall’s område og/eller rettet mod Eventhall vil det kunne medføre politianmeldelse samt muligheden for et civilt søgsmål mod en gerningsmand. Personer, der udviser en adfærd og/eller udfører en handling, som påfører Eventhall et tab i form af bøder og/eller sanktioner for virksomheden, forbeholder Eventhall sig retten til at holde den pågældende person personligt ansvarlig for tabet.

6.4 Bortvisning / karantæne m.v.:
Overtrædelse af ordensreglementet kan uden videre føre til bortvisning af en gæst, der forbryder sig mod dette. Et brud på ordensreglementet kan føre til et forbud om at komme i Eventhall i form af en karantæne. Der kan udstedes karantæne fra Eventhall eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Eventhall, uanset hvor arrangementet afvikles, ved overtrædelser, der sker på Eventhall og/eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser og ved ind- og udgange. Ligeledes kan voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Eventhall kan drages, udløse karantæne og forbud i forbindelse med afvikling af arrangementer i Eventhall regi. Instruktøren er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel. Bortvisning/udelukkelse som følge af deltagernes egne forhold, berettiger ikke til nogen form for erstatning. Eventuelle ekstra udgifter, som følge af manglende overholdelse af retningslinjer, mødetidspunkt m.v. er Eventhall uvedkommende.

7. Værneting og lovvalg:
Enhver tvist eller uoverensstemmelse af hvilken som helst art, som opstår eller finder sted mellem parterne som følge af nærværende aftale eller i anledning af et arrangement, skal først forsøges løst via mediation. Hver af parterne kan anmode Foreningen for Mediation/ Konfliktmægling, Ved Stranden 18, 1012 København K om at udmelde en mediator til at forlige sagen i overensstemmelse med Foreningen for Mediation/ Konfliktmæglings regler. Såfremt tvisten ikke forliges ved mediation, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de civile domstole. I sådanne tilfælde er Eventhalls´ værneting at anse som rette værneting. Dansk ret finder anvendelse.

8. Ordensreglementet
Al ophold og leg sker på eget ansvar.
Hensynsløs og grov opførsel medfører bortvisning.
Hærværk og tyveri anmeldes til politiet.
Personer påvirket af rusmidler accepteres ikke.
Al rygning foregår udendørs.
Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallen.
Dyr er ikke tilladt.

9. Forbehold:
Der tages forbehold for trykfejl i både tilbud/events, Internet og betingelser.
Eventhall tager endvidere forbehold for bookede dage og tidspunkter.

Vigtigt

Aflysning af booking under 24 timer før jeres booking er der ingen refundering. Aflysning af booking før 24 timer, refundere vi 50% af beløbet.